מכרזים
Jan
19
מכרז פומבי 1/2023 ביצוע עבודות סלילת ושיקום דרכים חקלאיות
Jul
31
מכרז פומבי מס' 3/2022 - לביצוע עבודות מעון יום ברטעה
Jul
19
מכרז פומבי מס' 2/2022 - לביצוע עבודות סלילת כביש מס' 22 ברטעה
Apr
10
מכרז פומבי מס'1/2022 - לביצוע עבודות שדרוג מגרש כדורגל עין אלסהלה
Jan
25
מכרז פומבי מס' 1/2022 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה
Dec
14
מכרז פומבי מס' 13/2021: לתכנון, אספקה, הקמה, התקנה ואחזקת מערכות אנרגיה סולאריות בשטח שיפוט מ.מ.בסמ"ה
Nov
18
מכרז פומבי מס' 12/2021 למינוי תוביע עירוני (חיצוני) למועצה המקומית בסמ"ה
Nov
15
הודעה על פתיחת תיבת מכרזים
Nov
9
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 9/2021 אספקת שירותי גבייה מועצה מקומית בסמ"ה
Oct
25
‏קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

הצטרף לרשימת התפוצה