מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

פורסם בתאריך :5/20/2019

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר והממונה על תלונות הציבור במועצה פועל בהתאם לחוק כדי לבדוק את הנ"ל:

-        האם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

-        פעולות עובדי המועצה;

-     האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

-     לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ממצאיו של מבקר המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת, ולאחר מכן מאושר ע"י מליאת המועצה.

דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו.

על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.

לאחר הדיון בדוח ואישורו ע"י מליאת המועצה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.

ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מבקר המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

במועצה המקומית בסמ"ה, מכהן מבקר המועצה גם כממונה תלונות הציבור, ובכך הוא אחראי על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות, על פי חוק הרשויות המקומיות.

 

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור: עו"ד רע'יד חדאד

טלפון: 077-4709727 / פקס: 04-6257702 / דוא"ל: mevaker@basma.muni.il

הצטרף לרשימת התפוצה