תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022

תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022

פורסם בתאריך :11/1/2020

תכנית שנתית לשנת 2022

 להלן קישור לתכנית שנתית חתומה - לחץ כאן

תכנית חתומה נגישה - לחץ כאן

א.    פרטים מנהליים

(1)   שם הארגון: מועצה מקומית בסמ"ה

(2)   מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2020 (כפי שפורסם באתר הנציבות): נמוכה

(3)   מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 194

(4)   מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  7

(5)   פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:     

שם מלא: בלאל כבהא תפקיד: מנהל משאבי אנוש

כתובת מייל: bilalk@basma.muni.il טלפון: 0774709694

ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

(1)   ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד

ביצוע

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  2

מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: 5

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   0

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

  • משרות שאוישו בהעדפה מתקנת      
    (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 0

(3)   קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   1

(4)   האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  לא

(5)   פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

מרכז ריאן

 

(6)   התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

בניין המועצה נגיש פיזית לאנשים עם מוגבלות, ומותאם לכל עובד עם מוגבלות

 

(7)   פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

 

פרסום המכרזים עם הדגשה על המשפט תיתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות, הס

 

(8)   פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

פרסומו משרות ולא היה מועמדים בעלי מוגבלות

ג.     תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2022: 1

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 1

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %_100

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).

1-      פגישה עם מנהל משאבי אנוש לצורך מיפוי תפקידים בארגון , אפיון וצרכי גיוס .

2-     הוספת הוראת לפרסם לפחות מכרז בנוגע להעדפה מתקנת מיועד לאנשים עם מוגבלות ובנוסף כל מכרז שמתפרסם ברשות יישלח לתוכנית תעסוקה שווה להפצה .

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".

מרכז ריאן

 

מחלקת רווחה

 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

הדרכת מנהלי הארגון, התקשרות עם מרכזי תעסוקה שווה, הגברת המודעות לנושא.

 

  • ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: 25/10/2021

שם מלא: קייסר כבהא  תפקיד: מזכיר המועצה

חתימה: _________________________

גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה:   
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.        
טלפון:  1700-50-76-76 (3968*) | אתר אינטרנט:
 אתר תעסוקה שווה - https://taasukashava.org.il

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:           
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.

טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot - אתר הנציבות

 

לרשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

יד לתעסוקה שווה

פרויקט השאלת ציוד ותוכנה המאפשר למעסיקים קליטה ושימור עובדים עם מוגבלות במטרה להרחיב את אפשרויות

התעסוקה.

טלפון: 03-9543314  I  אתר אינטרנט:  אתר יד לתעסוקה שווה - www.hatamot.org

עבודה נגישה:

באתר ניתן לפרסם משרות ולקבל מידע על כלים וגופים המסייעים בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

טלפון: 2612* | אתר אינטרנט:  avodanegisha.labor.gov.il

 

נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

9ג. (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

 (ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

 (ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

 (ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה

ופרטיה.

הצטרף לרשימת התפוצה