הבהרות בדבר מכרז 7/2023 עבודות אספלט כבישים 2,3,908 מועאויה

حرر في تاريخ :10/25/2023

 

 

הבהרות  בדבר מכרז  7/2023

"עבודות אספלט כבישים 2,3,908" מועאויה  תב"ר 557

הבהרה 1 :

-          בסעיף 8.2 עמוד 13 :  קיימת אי התאמה בסכום הערבות בין המספר לסכום במילים .

סכום הערבות הינו : 30,000.00 ₪  ובמילים : שלושים אלף ₪  . 

הבהרה 2 :

-          בעמוד 40 נספח ב'8 "נוסח ערבות"  נפלה טעות בתאריך תוקף הערבות :

התאריך הינו 26.01.2023  ולא כפי שצוין

הבהרה 3 :

-          בכתב הכמויות סעיף 1.2.100 יחידת המידה הינה :  מ"ר   ולא כפי שמצוין (מ"ק)

על המציע לחתום על מסמך זה בחתימה וחותמת ולצרף להצעה המוגשת על ידו

­­­­­­­­_________________________________  שם + חתימה + חותמת המציע

                                                                                                          בכבוד רב

                                                                                              עלי קבהא –מהנדס המועצה

0) { $("#UploaderImg").show(); if (window.FormData !== undefined) { var data = new FormData(); for (var x = 0; x < files.length; x++) { data.append("file" + x, files[x]); } $.ajax({ type: "POST", url: '/api/file/uploadfile/1', contentType: false, processData: false, data: data, success: function (result) { $("#ImageUrlEdit").val(result[0].FileUrl); $("#UploaderImg").hide(); }, error: function (xhr, status, p3, p4) { var err = "Error " + " " + status + " " + p3 + " " + p4; if (xhr.responseText && xhr.responseText[0] === "{") err = JSON.parse(xhr.responseText).Message; console.log(err); $("#UploaderImg").hide(); } }); } else { alert("This browser doesn't support HTML5 file uploads!"); } } }); $(function () { $.get("/api/accountpermission/IsAccessAllowed/13", function (data) { if (data != null) { if (data.HasAccess === true) { if (data.AllowEdit === true) { $(".btnEditPage").show(); } if (data.AllowDelete === true) { $(".btnDeleteImage").show(); } } } }).fail(function (data) { alert("Error while validating user permission"); }); });

اشترك بالقائمة البريدية