הבהרות בדבר מכרז 6/2023 ריבוד כבישים 26 ו- 3 עין אסהלה

حرر في تاريخ :10/25/2023

 

 

הבהרות  בדבר מכרז  6/2023

"ריבוד כבישים 26 ו- 3 "  עין אסהלה  תב"ר 558

הבהרה 1 :

-          בסעיף 8.2 עמוד 13 :  קיימת אי התאמה בסכום הערבות בין המספר לסכום במילים .

סכום הערבות הינו : 30,000.00 ₪  ובמילים : שלושים אלף ₪  . 

הבהרה 2 :

-          בעמוד 40 נספח ב'8 "נוסח ערבות"  נפלה טעות בתאריך תוקף הערבות :

התאריך הינו 26.01.2023  ולא כפי שצוין

על המציע לחתום על מסמך זה בחתימה וחותמת ולצרף להצעה המוגשת על ידו

­­­­­­­­_________________________________  שם + חתימה + חותמת המציע

                                                                                     בכבוד רב

                                                                       עלי קבהא –מהנדס המועצה

اشترك بالقائمة البريدية